header
  • مدت اقامت : 3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا
  • شروع قیمت ها از :1040 دلار
  • کشور مقصد : نپال
  • شهر مقصد : کاتماندو کاتماندو کاتماندو

تور نپال

(3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا) Qatar Airways
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال
EVEREST 5 B.B
SAFARI NARAYANI 4 F.B
MOUNT KAILASH 4 B.B

1040 دلار

14900000 تومان

1640 دلار

14900000 تومان

850 دلار

14900000 تومان

650 دلار

14900000 تومان

SOALTEE 5 B.B
KASARA HOTEL 5 F.B
TEMPLE TREE 5 B.B

1290 دلار

14900000 تومان

1990 دلار

14900000 تومان

1090 دلار

14900000 تومان

890 دلار

14900000 تومان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

ویزا توریستی

برنامه سفر

(روز اول

ورود به شهر کاتماندو

بعد استقبال فرودگاهی نمایده آژانس ما ﺷﻤﺎرا ﺗﺎ ھﺘﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿد.ﺑﻌﺪ از پذیرش و تحویل اتاق استراحت در هتل

(روز دوم

بعد از صرف صبحانه در هتل به گشت و دیدن میدان کاتماندو و دوربار که یکی از هشت گانه میراث فرهنگی جهانی که ثبت در یونسکو شده میروید بعد از معابد و کاخ و قصرها و خیابانی باستانی که قدمت چند صد ساله دارند دیدن می کنیم

یکی دیگر از جاهای که دیدن میکند Swayambhunath است

واﻗﻊ در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 4 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو، ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐه ﻗﺪﻣﺘﯽ 2500 ﺳﺎﻟه دارد. ﮔﻠﺪﺳﺘه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐه ﺑﺎ ﻗﻠه ای از ﻃﻼﮐﺎری ﻣﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﯾﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

تا بعدظهر از این معابد و گشت و گذار در مهد تمدن و خیابانهای زیبا هستیم

بعدظهر از ﺑﺎﮐﺘﺎﭘﻮر که بالای یک تپه ای با ارتفاع 1400 متر و جز جاذبه های گردشگری است دیدن می کنیم یه شهری است که هم مرز چین می باشد

در عصر از ﻣﻌﺒﺪ اﻟﮭه ﺗﺎﻧﺘﺮﯾﮏ، ﻣﻌﺒﺪﺧﺪای وﺣﺸﺖ، ﻣﯿﺪان ﺳﻔﺎل،دروازه ظلایی، ﮐﺎخ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و 55 پنجره منقش دارد دیدن می کنیم و در پایان روز شب را ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

روز سوم تور نپال

حرکت از ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑه ﭼﯿﺘﻮان

زمان تقریبی: 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت جیتوان

ﺑه ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن به جیتوان اﺗﺎق را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘه و ﻧﺎھﺎر را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

دره ﺳﺮﺳﺒﺰ ﭼﯿﺘﻮان و ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺘﻮان، ﮐه در داﻣﻨﮫھﺎی رﺷﺘه ﮐﻮه ﭼﻮرﯾﺎ قرار دارد بسیار دیدنی و زیباست و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در انجا قرار دارد. ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ روﯾﺎل ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ محصر به فرد خود مخصوصا ﮐﺮﮔﺪن ﺷﺎﺧﺪار ﺑﺰرگ ھﻨﺪی و ﺑﺒﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺮﯾﺰان معروف است . اﯾﻦ ﯾﮏ هیجان واﻗﻌﯽ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﺳﺎﻓﺎری ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ و ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ.

روز چهارم تور نپال

گشت چیتوان

ﮔﺸﺖ ھﺎ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ پیاده روی در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﻮر گشت روﺳﺘﺎ، ﻗﺎﯾﻖ سواری ،گردش با ﺟﯿﭗ، رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه.

روز پنجم تور نپال

حرکت از ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﭘﺨﺎرا

ﺑﻌﺪ از صرف ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. بعد از تحویل اتاق ها ﺑﻘﯿه روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻗﺪم زدن ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﺨﺎرا:

قطعاً یکی از خیره کننده‌ترین مناظر پخارا، پانورامای تماشایی کوهستان آناپورنای ۱ تا ۴ به سمت جنوب است. هر چند بلندترین این قله‌ها آناپورنای ۱ با ۸۰۹۱ متر ارتفاع به شمار می‌رود، اما «ماچاپوچْری» (Machapuchare) بیشتر قسمت‌های این منطقه را اشغال می‌کند. قله این کوه با نوکی تیز پوشیده شده از برف، در آسمان سر برافراشته و شکوه بی‌بدیلی را به نمایش می‌گذارد

دریاچه فیوا

دریاچه فیوا (Phewa) دومین دریاچه بزرگ «پادشاهی کوهستان» (Mountain Kingdom) به شمار رفته و ۱.۵ کیلومتر عرض و ۴ کیلومتر طول دارد. فیوا را می‌توان جاذبه اصلی پخارا دانست. این دریاچه بین دریاچه‌های دیگری که به شکوه و جذابیت پخارا اضافه می‌کنند، از همه بزرگ‌تر و زیباتر است.

ارﺗﻔﺎع بخارا از 780 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 1350 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﭙﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روز ششم تور نپال ویژه بهار

صحنه دل انگیز ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در صبح زود در ﺳﺎراﻧﮕﮑﻮت می توان دید

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑه ھﺘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﻨﺪﺑﺎﺳﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ. و صرف صبحانه.به ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری در درﯾﺎﭼه phewa می رویم و ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ از آﺑﺸﺎر دﯾﻮﯾﺲ، ﻏﺎر ﮔﻮﭘﺘﺸﻮر، اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ، دره ﺳﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روز هفتم تور نپال ویژه بهار

حرکت از ﭘﺨﺎرا ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو زمان تقریبی با ﻣﺎﺷﯿﻦ 6 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ.

ھﺘﻞ را ﺑه ﻣﺤﺾ ورود ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﻮن ھﺴﺘﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزه ﭘﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨه ﺟﺪا اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﭘﺎﺗﺎن: در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮐه ﻗﺪﻣﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑه ﻗﺮن دوازدھﻢ اﺳﺖ، زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺳه ﻃﺒﻘه، ﮐه ﺑه ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد، دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.

این معبد به نام «هیرانایا وارنا ماهاویهار» (Hiranya Varna Mahavihar) نیز شناخته می‌شود و توسط پادشاه «باسکار» در قرن ۱۲ ساخته شد. سر در ورودی طلایی این ساختمان سه طبقه به طرز خیره‌کننده‌ای زیبا بوده و تصاویر طلایی بودا و حکاکی‌های دیواری را در داخل آن پیدا می‌کنید

ﺳﻔﺮ ﺑه ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ ﺑه ﭘﺎﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ھﺎی ﺗﺒﺘﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

(روز هشتم تور نپال نوروز)

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺮوﯾﻢ.