پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
30220000تومان
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
پاتایا
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز
خط هوایی : Mahan Air
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
28110000 تومان 31160000 تومان 26110000 تومان 24130000 تومان
28110000 تومان 31160000 تومان 26110000 تومان 24130000 تومان
28350000 تومان 31630000 تومان 26350000 تومان 24210000 تومان
28580000 تومان 32100000 تومان 26580000 تومان 24300000 تومان
28580000 تومان 32100000 تومان 24300000 تومان
28820000 تومان 32570000 تومان 26820000 تومان 24380000 تومان
28820000 تومان 32570000 تومان 26820000 تومان 24380000 تومان
29050000 تومان 33040000 تومان 27050000 تومان 24460000 تومان
29050000 تومان 33040000 تومان 27050000 تومان 24460000 تومان
29760000 تومان 34450000 تومان 27760000 تومان 24710000 تومان
29760000 تومان 34450000 تومان 27760000 تومان 24710000 تومان
29990000 تومان 34910000 تومان 27990000 تومان 24790000 تومان
30220000 تومان 35380000 تومان 28220000 تومان 24870000 تومان
30460000 تومان 35850000 تومان 28460000 تومان 28460000 تومان
30690000 تومان 36320000 تومان 28690000 تومان 25030000 تومان
30930000 تومان 36790000 تومان 28930000 تومان 25120000 تومان
30930000 تومان 36790000 تومان 25120000 تومان
31160000 تومان 37260000 تومان 29160000 تومان 25200000 تومان
31400000 تومان 37730000 تومان 29400000 تومان 25280000 تومان
31870000 تومان 38670000 تومان 29870000 تومان 25450000 تومان
32800000 تومان 40540000 تومان 30800000 تومان 25770000 تومان
33040000 تومان 41010000 تومان 31040000 تومان 25860000 تومان
34450000 تومان 43830000 تومان 32450000 تومان 26350000 تومان
38430000 تومان 51800000 تومان 36430000 تومان 27740000 تومان
38900000 تومان 52740000 تومان 36900000 تومان 27910000 تومان
39140000 تومان 53210000 تومان 37140000 تومان 27990000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

28460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25030000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4+
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4+
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4+
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41010000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

26350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

ساحل

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور پاتایا
روزهای رفت : سه شنبه پنجشنبه
روزهای برگشت : سه شنبه پنجشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Mahan Air