پدیده تراول
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02148000096

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
37150000 تومان 42050000 تومان 31000000 تومان
37150000 تومان 42050000 تومان 31000000 تومان
37500000 تومان 42750000 تومان 34650000 تومان 31000000 تومان
38900000 تومان 45550000 تومان 35250000 تومان 31600000 تومان
A One
4
B.B
39950000 تومان 47650000 تومان 37450000 تومان 31950000 تومان
41000000 تومان 49750000 تومان 39350000 تومان 32350000 تومان
43100000 تومان 53950000 تومان 39350000 تومان 33050000 تومان
44150000 تومان 56050000 تومان 40000000 تومان 33450000 تومان
46250000 تومان 60250000 تومان 34150000 تومان
PULLMAN G
4
B.B
47300000 تومان 62350000 تومان 43450000 تومان 34550000 تومان
MONTIAN
4
B.B
51150000 تومان 70050000 تومان 46300000 تومان 35900000 تومان
52900000 تومان 73550000 تومان 47850000 تومان 36500000 تومان
LEBUA
5
B.B
54300000 تومان 76350000 تومان 37000000 تومان
55000000 تومان 77750000 تومان 49750000 تومان 37250000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
نرخ اتاق دو تخته

41000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

70050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

76350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

55000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات