پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
1040 دلار + 14،900،000 تومان
تاریخ اعتبار :
تابستان 1402
کشور :
نپال
شهر :
کاتماندو کاتماندو کاتماندو
مدت اقامت :
3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا
خط هوایی : Qatar Airways
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02148000096

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
EVEREST
5
B.B
1040 دلار 14900000 تومان 1640 دلار 14900000 تومان 850 دلار 14900000 تومان 650 دلار 14900000 تومان
SOALTEE
5
B.B
1290 دلار 14900000 تومان 1990 دلار 14900000 تومان 1090 دلار 14900000 تومان 890 دلار 14900000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
F.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1040 دلار

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1640 دلار

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850 دلار

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650 دلار

14900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
F.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1290 دلار

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990 دلار

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090 دلار

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 دلار

14900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

(روز اول

ورود به شهر کاتماندو

بعد استقبال فرودگاهی نمایده آژانس ما ﺷﻤﺎرا ﺗﺎ ھﺘﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿد.ﺑﻌﺪ از پذیرش و تحویل اتاق استراحت در هتل

(روز دوم

بعد از صرف صبحانه در هتل به گشت و دیدن میدان کاتماندو و دوربار که یکی از هشت گانه میراث فرهنگی جهانی که ثبت در یونسکو شده میروید بعد از معابد و کاخ و قصرها و خیابانی باستانی که قدمت چند صد ساله دارند دیدن می کنیم

یکی دیگر از جاهای که دیدن میکند Swayambhunath است

واﻗﻊ در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 4 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو، ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐه ﻗﺪﻣﺘﯽ 2500 ﺳﺎﻟه دارد. ﮔﻠﺪﺳﺘه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐه ﺑﺎ ﻗﻠه ای از ﻃﻼﮐﺎری ﻣﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﯾﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

تا بعدظهر از این معابد و گشت و گذار در مهد تمدن و خیابانهای زیبا هستیم

بعدظهر از ﺑﺎﮐﺘﺎﭘﻮر که بالای یک تپه ای با ارتفاع 1400 متر و جز جاذبه های گردشگری است دیدن می کنیم یه شهری است که هم مرز چین می باشد

در عصر از ﻣﻌﺒﺪ اﻟﮭه ﺗﺎﻧﺘﺮﯾﮏ، ﻣﻌﺒﺪﺧﺪای وﺣﺸﺖ، ﻣﯿﺪان ﺳﻔﺎل،دروازه ظلایی، ﮐﺎخ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و 55 پنجره منقش دارد دیدن می کنیم و در پایان روز شب را ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

روز سوم تور نپال

حرکت از ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑه ﭼﯿﺘﻮان

زمان تقریبی: 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت جیتوان

ﺑه ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن به جیتوان اﺗﺎق را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘه و ﻧﺎھﺎر را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

دره ﺳﺮﺳﺒﺰ ﭼﯿﺘﻮان و ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺘﻮان، ﮐه در داﻣﻨﮫھﺎی رﺷﺘه ﮐﻮه ﭼﻮرﯾﺎ قرار دارد بسیار دیدنی و زیباست و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در انجا قرار دارد. ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ روﯾﺎل ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ محصر به فرد خود مخصوصا ﮐﺮﮔﺪن ﺷﺎﺧﺪار ﺑﺰرگ ھﻨﺪی و ﺑﺒﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺮﯾﺰان معروف است . اﯾﻦ ﯾﮏ هیجان واﻗﻌﯽ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﺳﺎﻓﺎری ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ و ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ.

روز چهارم تور نپال

گشت چیتوان

ﮔﺸﺖ ھﺎ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ پیاده روی در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﻮر گشت روﺳﺘﺎ، ﻗﺎﯾﻖ سواری ،گردش با ﺟﯿﭗ، رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه.

روز پنجم تور نپال

حرکت از ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﭘﺨﺎرا

ﺑﻌﺪ از صرف ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. بعد از تحویل اتاق ها ﺑﻘﯿه روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻗﺪم زدن ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﺨﺎرا:

قطعاً یکی از خیره کننده‌ترین مناظر پخارا، پانورامای تماشایی کوهستان آناپورنای ۱ تا ۴ به سمت جنوب است. هر چند بلندترین این قله‌ها آناپورنای ۱ با ۸۰۹۱ متر ارتفاع به شمار می‌رود، اما «ماچاپوچْری» (Machapuchare) بیشتر قسمت‌های این منطقه را اشغال می‌کند. قله این کوه با نوکی تیز پوشیده شده از برف، در آسمان سر برافراشته و شکوه بی‌بدیلی را به نمایش می‌گذارد

دریاچه فیوا

دریاچه فیوا (Phewa) دومین دریاچه بزرگ «پادشاهی کوهستان» (Mountain Kingdom) به شمار رفته و ۱.۵ کیلومتر عرض و ۴ کیلومتر طول دارد. فیوا را می‌توان جاذبه اصلی پخارا دانست. این دریاچه بین دریاچه‌های دیگری که به شکوه و جذابیت پخارا اضافه می‌کنند، از همه بزرگ‌تر و زیباتر است.

ارﺗﻔﺎع بخارا از 780 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 1350 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﭙﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روز ششم تور نپال ویژه بهار

صحنه دل انگیز ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در صبح زود در ﺳﺎراﻧﮕﮑﻮت می توان دید

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑه ھﺘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﻨﺪﺑﺎﺳﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ. و صرف صبحانه.به ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری در درﯾﺎﭼه phewa می رویم و ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ از آﺑﺸﺎر دﯾﻮﯾﺲ، ﻏﺎر ﮔﻮﭘﺘﺸﻮر، اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ، دره ﺳﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روز هفتم تور نپال ویژه بهار

حرکت از ﭘﺨﺎرا ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو زمان تقریبی با ﻣﺎﺷﯿﻦ 6 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ.

ھﺘﻞ را ﺑه ﻣﺤﺾ ورود ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﻮن ھﺴﺘﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزه ﭘﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨه ﺟﺪا اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﭘﺎﺗﺎن: در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮐه ﻗﺪﻣﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑه ﻗﺮن دوازدھﻢ اﺳﺖ، زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺳه ﻃﺒﻘه، ﮐه ﺑه ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد، دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.

این معبد به نام «هیرانایا وارنا ماهاویهار» (Hiranya Varna Mahavihar) نیز شناخته می‌شود و توسط پادشاه «باسکار» در قرن ۱۲ ساخته شد. سر در ورودی طلایی این ساختمان سه طبقه به طرز خیره‌کننده‌ای زیبا بوده و تصاویر طلایی بودا و حکاکی‌های دیواری را در داخل آن پیدا می‌کنید

ﺳﻔﺮ ﺑه ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ ﺑه ﭘﺎﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ھﺎی ﺗﺒﺘﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

(روز هشتم تور نپال نوروز)

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺮوﯾﻢ.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

ویزا توریستی

نوع تور

صخره نوردی

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور نپال
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه شنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف) متخصصان
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Qatar Airways