پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
955 یورو + 27.500.000 تومان
تاریخ اعتبار :
بهار 1402
کشور مقصد :
فرانسه
شهر مقصد :
پاریس
مدت اقامت :
تور پاریس 4 شب و 5 روز
خط هوایی : Iran Air
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
955 یورو 16500000 تومان 1495 یورو 16500000 تومان 855 یورو 14500000 تومان 755 یورو 14500000 تومان
105 یورو 205 یورو 85 یورو 65 یورو
1015 یورو 16500000 تومان 1605 یورو 16500000 تومان 915 یورو 14500000 تومان 815 یورو 14500000 تومان
115 یورو 225 یورو 95 یورو 75 یورو
1045 یورو 16500000 تومان 1655 یورو 16500000 تومان 945 یورو 14500000 تومان 845 یورو 14500000 تومان
125 یورو 245 یورو 105 یورو 85 یورو
1095 یورو 16500000 تومان 1755 یورو 16500000 تومان 995 یورو 14500000 تومان 895 یورو 14500000 تومان
135 یورو 265 یورو 115 یورو 95 یورو
1145 یورو 16500000 تومان 1825 یورو 16500000 تومان 1045 یورو 14500000 تومان 945 یورو 14500000 تومان
145 یورو 285 یورو 125 یورو 105 یورو
1175 یورو 16500000 تومان 1955 یورو 16500000 تومان 1075 یورو 14500000 تومان 975 یورو 14500000 تومان
155 یورو 305 یورو 135 یورو 115 یورو
1225 یورو 16500000 تومان 2005 یورو 16500000 تومان 1125 یورو 14500000 تومان 995 یورو 14500000 تومان
165 یورو 325 یورو 145 یورو 125 یورو
1395 یورو 16500000 تومان 2305 یورو 16500000 تومان 1295 یورو 14500000 تومان 1195 یورو 14500000 تومان
205 یورو 405 یورو 185 یورو 155 یورو
1455 یورو 16500000 تومان 2405 یورو 16500000 تومان 1255 یورو 14500000 تومان 1125 یورو 14500000 تومان
225 یورو 445 یورو 205 یورو 165 یورو
1590 یورو 16500000 تومان 1590 یورو 16500000 تومان 1490 یورو 14500000 تومان 1390 یورو 14500000 تومان
245 یورو 485 یورو 225 یورو 195 یورو
1795 یورو 16500000 تومان 3005 یورو 16500000 تومان 1595 یورو 14500000 تومان 1455 یورو 14500000 تومان
295 یورو 585 یورو 265 یورو 225 یورو
1945 یورو 16500000 تومان 3305 یورو 16500000 تومان 3305 یورو 14500000 تومان 1545 یورو 14500000 تومان
335 یورو 665 یورو 295 یورو 255 یورو
2145 یورو 16500000 تومان 3705 یورو 16500000 تومان 1945 یورو 14500000 تومان 1755 یورو 14500000 تومان
385 یورو 765 یورو 335 یورو 295 یورو

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

955 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1495 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

855 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

755 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

105 یورو

نرخ اتاق یک تخته

205 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

85 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

65 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1015 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1605 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

915 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

815 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

115 یورو

نرخ اتاق یک تخته

225 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

95 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

75 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1045 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1655 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

945 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

845 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

125 یورو

نرخ اتاق یک تخته

245 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

105 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

85 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1095 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1755 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

135 یورو

نرخ اتاق یک تخته

265 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

115 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

95 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1145 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1825 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

945 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

145 یورو

نرخ اتاق یک تخته

285 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

125 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1175 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1955 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1075 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

975 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

155 یورو

نرخ اتاق یک تخته

305 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

135 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

115 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1225 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2005 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

165 یورو

نرخ اتاق یک تخته

325 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

145 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1395 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2305 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

205 یورو

نرخ اتاق یک تخته

405 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

185 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1455 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2405 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1255 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1125 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

225 یورو

نرخ اتاق یک تخته

445 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

205 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

165 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1590 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

245 یورو

نرخ اتاق یک تخته

485 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

225 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1795 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3005 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1455 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

295 یورو

نرخ اتاق یک تخته

585 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

225 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1945 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3305 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3305 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1545 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

335 یورو

نرخ اتاق یک تخته

665 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

295 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

255 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2145 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3705 یورو

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945 یورو

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1755 یورو

14500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

385 یورو

نرخ اتاق یک تخته

765 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

335 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

295 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

3 ساعت قبل در فرودگاه در گیت مربوط به پرواز ترکیش بروید و بعد از کارهای تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز به صف کنترل پاسپورت بروید و مسافرت خود رو شروع کنید.یک سفر رویایی به سرزمین عشاق پاریس

تا اسم پاریس میاد هر کسی یاد عکس های دونفر در کنار برج ایفل و قدم زدم در خیابانهای پاریس که رویایی است می افتد .

روز اول:

ترانسفر فرودگاهی تا هتل

در فرودگاه پاریس چمدان ها را تحویل میگیرید و توسط راهنمای ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید، به سمت هتل ترانسفر میشوید و پس از انجام مقدمات کلید اتاق ها به شما تحویل داده میشود.

در محله‌ی موماتغ رستورانهای معروفی وچود دارند برای سرو غذاهای سنتی فرانسوی‌ به همراه نوشیدنی‌های فوق‌العاده‌ میتوان به انجاها مراجعه کرد. برای وقت ناهار یا عصرانه پیشنهاد میکنیم به این رستورانها سری بزنید.

روز دوم:

+

صرف صبحانه در هتل

گشت شهری پاریس

جاذبه های گردشگری توریستی در پاریس شامل بازدید از: باغ‌های لوکزانبورگ، مقبره‌ی پانتئون، محله‌ی لاتین، کلیسای سنت شاپل، کلیسای نتردام، موزه پمپیدو، موزه‌ی لوور، میدان کنکرد، خیابان ریوولی، بلوار سن ژرمن، کلیسای ساکره کور، محل سکونت اینولید، منطقه هنری دخت، محله‌ی موماتغ، طاق پیروزی، طاق دفانس، ناحیه‌ی لا دفانس، کاخ ورسای، برج ایفل، خیابان شانزلیزه، رود سن، پارک شان دو مارس، قصر شایو و بسیاری مکان های دیگر می باشد.

روز سوم:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

از گشت و گذار در خیابان های پاریس و قدم زدن در شانزلیزه لذت ببرید. از طعم غذاهای اصیل فرانسوی در یکی از رستوران‌های خیابان های پاریس غافل نشوید و برای خوشمزه تر شدن تور فرانسه حتما یک غذای فرانسوی را امتحان کنید.

روز چهارم:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

پاریس به عنوان مرکز مد دنیا شناخته می شود. پاریس به قدر جذاب و و زیباست که با یک تور چند روزه نمی توان تمام شکوه و عظمت آن را درک کرد بنابراین بارها و بارها باید به این شهر سفر کرد.

هیجان فضای شهری، غذاهای خوشمزهو لذیذ فرانسوی، مراکز خرید مدرن و لوکس تا مراکز سنتی، جاذبه های گردشگری متنوع، موزه ها، پارک ها، کاخ ها و ساختمان های باشکوه، هتل های لوکس، تفریحات هیجان انگیز از جمله مواردی است که هر گردشگر تور فرانسه را مجذوب خود خواهد کرد.

در ساعات آزاد و شب‌ها می‌توانید به مراکز خرید متنوع بروید و یا برای یک پیاده روی و استراحت به یکی از پارک های مرکز شهر بروید و همچنین میتوانید از تفریحاتی که در داخل شهر وجود دارد بهره ببرید.

طعم قهوه فرانسوی را در کافه‌های محله مونت مارت پاریس را باید چشید.

روز پنجم:

صرف صبحانه در هتل

تحویل اتاق

ترانسفر ما شما را تا فرودگاه پاریس همراهی میکند و با تحویل دادن چمدان ها و دریافت کارت پرواز به سمت تهران راهی میشوید.

سخن پایانی

می توانید با رزرو تور پاریس از طریق مجموعه پدیده تراول، سفری فوق العاده را برای خود رقم بزنید.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور پاریس(بهار1402)
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Iran Air