پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
790 یورو 33.000.000 تومان
تاریخ اعتبار :
پاییز 1402
کشور :
اسپانیا
شهر :
بارسلون
مدت اقامت :
4 شب و 5 روز بارسلون
خط هوایی : Turkish Airlines
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
790 یورو 33000000 تومان 1150 یورو 33000000 تومان 690 یورو 31000000 تومان 590 یورو 31000000 تومان
100 یورو 180 یورو 100 یورو 70 یورو
890 یورو 33000000 تومان 1300 یورو 33000000 تومان 790 یورو 31000000 تومان 690 یورو 31000000 تومان
100 یورو 190 یورو 90 یورو 70 یورو
990 یورو 33000000 تومان 1350 یورو 33000000 تومان 890 یورو 33000000 تومان 790 یورو 33000000 تومان
110 یورو 210 یورو 95 یورو 80 یورو
1050 یورو 33000000 تومان 1500 یورو 33000000 تومان 950 یورو 33000000 تومان 850 یورو 33000000 تومان
120 یورو 220 یورو 95 یورو 80 یورو
1090 یورو 33000000 تومان 1550 یورو 33000000 تومان 990 یورو 33000000 تومان 890 یورو 33000000 تومان
130 یورو 250 تومان 110 تومان 95 تومان
1120 یورو 33000000 تومان 1600 یورو 33000000 تومان 1020 یورو 31000000 تومان 920 یورو 31000000 تومان
140 یورو 270 یورو 120 یورو 100 یورو
1500 یورو 33000000 تومان 2250 یورو 33000000 تومان 1350 یورو 31000000 تومان 1220 یورو 31000000 تومان
260 تومان 510 تومان 230 تومان 200 تومان
REGINA
4
B.B
1150 یورو 33000000 تومان 1650 یورو 33000000 تومان 1050 یورو 31000000 تومان 950 یورو 31000000 تومان
150 یورو 290 یورو 130 یورو 120 یورو
1250 یورو 33000000 تومان 1800 یورو 33000000 تومان 1150 یورو 31000000 تومان 1050 یورو 31000000 تومان
180 یورو 350 یورو 160 یورو 130 یورو
CLARIS
5
B.B
1400 یورو 33000000 تومان 2050 یورو 33000000 تومان 1250 یورو 31000000 تومان 1150 یورو 31000000 تومان
220 یورو 430 یورو 200 یورو 170 یورو
1450 یورو 33000000 تومان 1450 یورو 33000000 تومان 1300 یورو 31000000 تومان 1180 یورو 31000000 تومان
240 یورو 470 یورو 210 یورو 180 یورو

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

790 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

100 یورو

نرخ اتاق یک تخته

180 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

100 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1300 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

790 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

690 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

100 یورو

نرخ اتاق یک تخته

190 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

90 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

990 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1350 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 یورو

33000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 یورو

33000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

110 یورو

نرخ اتاق یک تخته

210 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

95 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

80 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 یورو

33000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850 یورو

33000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

120 یورو

نرخ اتاق یک تخته

220 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

95 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

80 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1090 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 یورو

33000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 یورو

33000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

130 یورو

نرخ اتاق یک تخته

250 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

110 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

95 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1120 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1600 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

920 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

140 یورو

نرخ اتاق یک تخته

270 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

120 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

100 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
نرخ اتاق دو تخته

1500 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2250 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1220 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
نرخ اتاق دو تخته

260 تومان

نرخ اتاق یک تخته

510 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1650 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1050 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

950 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

150 یورو

نرخ اتاق یک تخته

290 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

130 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1250 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1800 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1150 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1050 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

180 یورو

نرخ اتاق یک تخته

350 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

160 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1400 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2050 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

220 یورو

نرخ اتاق یک تخته

430 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

200 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1450 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1450 یورو

33000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300 یورو

31000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1180 یورو

31000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

240 یورو

نرخ اتاق یک تخته

470 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

210 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

جاذبه های گردشگری پایتخت اسپانیا:

1.از جمله کلیسای ساگردا فامیلیا (پرداخت ورودیه های اماکن دیدنی بر عهده مسافر می باشد.)

2.کلیسای سانتا ماریا دل ما

3.صومعه پدرالبس (monestir de pedralbes) ؛ شگفتانه‌ای از معماری گوتیک کاتالان

4.خیابان رامبلا (las ramblas)

5.سازه کازا میلا (Casa Milà) ؛ بنایی سحرآمیز در قلب بارسلونا

6.پارک گوئل (Park Güell) ؛ جلوه‌ای از خانه‌های مینیاتوری

7.باری گوتیک (Gothic Quarter) تاریخ زیر پای شما

8.ورزشگاه ورزشی نیوکمپ (stadium Camp Nou) لذت دیدن مسابقات بارسا

بارسلون

از جمله چیزهایی که در طول تور اسپانیا میتوانید تجربه کنید میتواند شامل تورهای بازدید از شاهکارهای آنتونی گودی و بازدید از خیابان معروف لارامبلا یا میدان کاتالونیا و همچنین مراکز خرید متنوع باشد! اگر به کاوش تاریخی علاقه دارید، سری هم به موزه های جالب بارسلونا مانند موزه پیکاسو یا خوان میرو بزنید.

از گشت و گذار در خیابان های بارسلونا لذت ببرید. از طعم غذاهای اصیل اسپانیایی در یکی از رستوران‌های خیابان رامبلا غافل نشوید و برای خوشمزه تر شدن تور اسپانیا حتما یک غذای اسپانیایی را امتحان کنید.

خدمات
صبحانه

نوع تور

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

نمایشگاه

اطلاعات سفر
عنوان : تور اسپانیا (بارسلون)
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Turkish Airlines