پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
35/000/000تومان
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
پوکت
مدت اقامت :
7شب و 8 روز
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
32820000 تومان 37940000 تومان 32820000 تومان 29500000 تومان patong
33120000 تومان 38540000 تومان 33120000 تومان 29600000 تومان patong
33120000 تومان 38540000 تومان 33120000 تومان 29600000 تومان patong
35230000 تومان 42760000 تومان 35230000 تومان 30340000 تومان patong
35530000 تومان 43660000 تومان 35530000 تومان 30440000 تومان patong
36130000 تومان 44560000 تومان 30650000 تومان patong
3643000 تومان 45160000 تومان 36430000 تومان 30760000 تومان patong
37640000 تومان 47570000 تومان 37640000 تومان 31180000 تومان patong
39140000 تومان 50580000 تومان 39140000 تومان 31710000 تومان patong
39440000 تومان 51180000 تومان 31810000 تومان patong
39750000 تومان 51790000 تومان 39750000 تومان 31920000 تومان patong
40650000 تومان 53590000 تومان 40650000 تومان 32240000 تومان kalim
41250000 تومان 54800000 تومان 41250000 تومان 32450000 تومان patong
41850000 تومان 56000000 تومان 41850000 تومان 32660000 تومان patong
43660000 تومان 59610000 تومان 43660000 تومان 33290000 تومان surin
43660000 تومان 59910000 تومان 43660000 تومان 33290000 تومان patong
44560000 تومان 61420000 تومان 44560000 تومان 33600000 تومان patong
46370000 تومان 65030000 تومان 46370000 تومان 34240000 تومان patong
48470000 تومان 69240000 تومان 48470000 تومان 34970000 تومان karon
50580000 تومان 73460000 تومان 50580000 تومان 35710000 تومان kamala
51790000 تومان 75870000 تومان 51790000 تومان 36130000 تومان patong
52990000 تومان 78270000 تومان 52990000 تومان 36550000 تومان patong
53890000 تومان 80080000 تومان 53890000 تومان 36870000 تومان kamala
59310000 تومان 90920000 تومان 59310000 تومان 38770000 تومان karon
76170000 تومان 124630000 تومان 76170000 تومان 44670000 تومان karon

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29500000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29600000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29600000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30340000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30440000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30650000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3643000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30760000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31180000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31710000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31810000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31920000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32240000 تومان

موقعیت مکانی
kalim
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

41250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32450000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

41850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32660000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

59610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33290000 تومان

موقعیت مکانی
surin
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

59910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33290000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

61420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

44560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33600000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34240000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34970000 تومان

موقعیت مکانی
karon
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35710000 تومان

موقعیت مکانی
kamala
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

75870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36130000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

78270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36550000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

53890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

80080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

53890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36870000 تومان

موقعیت مکانی
kamala
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

90920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38770000 تومان

موقعیت مکانی
karon
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

76170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

124630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

76170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

44670000 تومان

موقعیت مکانی
karon
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

شهر و خرید

طبیعت گردی

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور پوکت
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : جمعه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : SalamAir