پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
2000+نرخ پرواز دلار
کشور مقصد :
مالدیو
شهر مقصد :
ماله (مالدیو)
مدت اقامت :
4 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
1350 دلار 2000 دلار 1050 دلار 495 دلار + نرخ پرواز
1375 دلار 2055 دلار 1070 دلار 495 دلار + نرخ پرواز
1915 دلار 3000 دلار 1465 دلار 495 دلار + نرخ پرواز
1635 دلار 2580 دلار 1345 دلار 495 دلار + نرخ پرواز
1855 دلار 1325 دلار 545 دلار + نرخ پرواز
2280 دلار 1325 دلار 545 دلار + نرخ پرواز
2020 دلار 1325 دلار + نرخ پرواز
2195 دلار 1325 دلار + نرخ پرواز
2735 دلار 1580 دلار 1380 دلار + نرخ پرواز
2850 دلار 1580 دلار 1380 دلار + نرخ پرواز
1970 دلار 1305 دلار 770 دلار + نرخ پرواز
2080 دلار 1305 دلار 770 دلار + نرخ پرواز
2210 دلار 1305 دلار 770 دلار + نرخ پرواز
1995 دلار + نرخ پرواز
2115 دلار 1450 دلار + نرخ پرواز
2575 دلار 1450 دلار + نرخ پرواز
1340 دلار 1990 دلار 1015 دلار 715 دلار + نرخ پرواز
1740 دلار 2780 دلار 1015 دلار 1115 دلار + نرخ پرواز
2765 دلار 4085 دلار 2605 دلار 1750 دلار + نرخ پرواز
2605 دلار 4565 دلار 2605 دلار 1750 دلار + نرخ پرواز
2905 دلار 4345 دلار 2605 دلار 1750 دلار + نرخ پرواز
1075 دلار 1755 دلار 715 دلار 580 دلار + نرخ پرواز
1605 دلار 2790 دلار 715 دلار 580 دلار + نرخ پرواز
2135 دلار 3790 دلار 715 دلار 580 دلار + نرخ پرواز
1285 دلار 2065 دلار 970 دلار 355 دلار + نرخ پرواز
1820 دلار 3160 دلار 1355 دلار 355 دلار + نرخ پرواز
1720 دلار 2910 دلار 1355 دلار 355 دلار + نرخ پرواز
2085 دلار 3595 دلار 1355 دلار 355 دلار + نرخ پرواز
1390 دلار 2265 دلار 1115 دلار 465 دلار + نرخ پرواز

اطلاعات هتل

درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2000 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1050 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

495 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1375 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2055 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1070 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

495 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1915 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3000 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1465 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

495 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1635 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1345 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

495 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1855 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1325 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

545 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2280 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1325 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

545 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2020 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1325 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2195 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1325 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2735 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1580 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2850 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1580 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1970 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1305 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2080 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1305 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2210 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1305 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1995 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2115 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1450 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2575 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1450 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1340 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1990 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1015 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

715 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1740 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2780 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1015 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1115 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2765 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4085 دلار

نرخ اتاق سه تخته

2605 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2605 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4565 دلار

نرخ اتاق سه تخته

2605 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2905 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4345 دلار

نرخ اتاق سه تخته

2605 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1075 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1755 دلار

نرخ اتاق سه تخته

715 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1605 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2790 دلار

نرخ اتاق سه تخته

715 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2135 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3790 دلار

نرخ اتاق سه تخته

715 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1285 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2065 دلار

نرخ اتاق سه تخته

970 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

355 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1820 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3160 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1355 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

355 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1720 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2910 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1355 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

355 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

2085 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3595 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1355 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

355 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
درجه
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

1390 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2265 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1115 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

465 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ پرواز
خدمات
صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

میان وعده

بطری آب

سه وعده غذایی و خدمات ویژه

اینترنت رایگان

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

پرواز/بلیط داخلی

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور مالدیو (4 شب)
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت