پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
21890000تومان
تاریخ اعتبار :
15 فروردین 1402
کشور مقصد :
ترکیه
شهر مقصد :
استانبول
مدت اقامت :
7 شب
خط هوایی : Mahan Air
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
21890000 تومان 29790000 تومان 18790000 تومان 15590000 تومان
ALL INN
3
B.B
23190000 تومان 32090000 تومان 18790000 تومان 15590000 تومان
23190000 تومان 32390000 تومان 18790000 تومان 15590000 تومان
23190000 تومان 32390000 تومان 18790000 تومان 15590000 تومان
24790000 تومان 35590000 تومان 19090000 تومان 15590000 تومان
27690000 تومان 41390000 تومان 20390000 تومان 15590000 تومان
28190000 تومان 42390000 تومان 20990000 تومان 15590000 تومان
29590000 تومان 44990000 تومان 20390000 تومان 15590000 تومان
30290000 تومان 46590000 تومان 20990000 تومان 15590000 تومان
31890000 تومان 49790000 تومان 20390000 تومان 15590000 تومان
32890000 تومان 51690000 تومان 25390000 تومان 15590000 تومان
33490000 تومان 48190000 تومان 20390000 تومان 15590000 تومان
36990000 تومان 59890000 تومان 19290000 تومان 15590000 تومان
37290000 تومان 60590000 تومان 25590000 تومان 15590000 تومان
39790000 تومان 63390000 تومان 250190000 تومان 15590000 تومان
42190000 تومان 67590000 تومان 26200000 تومان 15590000 تومان
47490000 تومان 77390000 تومان 31490000 تومان 15590000 تومان
48490000 تومان 79190000 تومان 22790000 تومان 15590000 تومان
49190000 تومان 84390000 تومان 30090000 تومان 15590000 تومان
54490000 تومان 94890000 تومان 26290000 تومان 15590000 تومان
59690000 تومان 105390000 تومان 23490000 تومان 15590000 تومان
59690000 تومان 105390000 تومان 23490000 تومان 15590000 تومان
61490000 تومان 105390000 تومان 25190000 تومان 15590000 تومان
64990000 تومان 114190000 تومان 24490000 تومان 15590000 تومان
75490000 تومان 136890000 تومان 26590000 تومان 15590000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

59890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

63390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

79190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

84390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

94890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

105390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

105390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

61490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

105390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

64990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

114190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

75490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

136890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور

نرخ نواد 1.000.000 تومان است

پرداخت ورودیه ها به عهده مسافر میباشد.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنمای تور

بروشور

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور استانبول 7 شب (نوروز 1402)
روزهای رفت : جمعه
روزهای برگشت : جمعه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Mahan Air