پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
23490000تومان
تاریخ اعتبار :
نوروز 1402
کشور مقصد :
ترکیه
شهر مقصد :
آلانیا
مدت اقامت :
6 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
23,490,000 تومان 28,890,000 تومان 18,790,000 تومان 17,990,000 تومان
24,990,000 تومان
25,790,000 تومان 32,490,000 تومان 19,190,000 تومان 17,990,000 تومان
25,990,000 تومان 32,790,000 تومان 19,290,000 تومان 17,990,000 تومان
26,290,000 تومان 32,990,000 تومان 19,190,000 تومان 17,990,000 تومان
26,390,000 تومان 33,400,000 تومان 19,390,000 تومان 17,990,000 تومان
26,490,000 تومان 33,290,000 تومان 19,290,000 تومان 17,990,000 تومان
27,490,000 تومان 34,990,000 تومان 34,990,000 تومان 17,990,000 تومان
27,490,000 تومان 35,390,000 تومان 19,790,000 تومان 17,990,000 تومان
27,790,000 تومان 35,690,000 تومان 19,790,000 تومان 17,990,000 تومان
28,390,000 تومان 36,490,000 تومان 36,490,000 تومان 17,990,000 تومان
28,490,000 تومان 36,590,000 تومان 19,890,000 تومان 17,990,000 تومان
28,490,000 تومان 36,990,000 تومان 20,090,000 تومان 17,990,000 تومان
30,990,000 تومان 40,990,000 تومان 20,790,000 تومان 17,990,000 تومان
32,990,000 تومان 44,690,000 تومان 21,590,000 تومان 17,990,000 تومان
33,990,000 تومان 45,990,000 تومان 21,690,000 تومان 17,990,000 تومان
34,990,000 تومان 47,390,000 تومان 21,890,000 تومان 17,990,000 تومان
34,990,000 تومان 48,090,000 تومان 22,290,000 تومان 17,990,000 تومان
35,990,000 تومان 49,590,000 تومان 22,490,000 تومان 17,990,000 تومان
37,990,000 تومان 52,590,000 تومان 22,990,000 تومان 17,990,000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28,890,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,490,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26,290,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33,400,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35,690,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36,490,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36,590,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44,690,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49,590,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52,590,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

با توجه نوسانات قیمت ارز برای اطلاع از قیمت دقیق تورها با تلفن دفتر تماس بگیرید

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور آلانیا (نوروز 1402)
روزهای رفت : یکشنبه
روزهای برگشت : جمعه
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت