پدیده تراول

یکی از تغییرات صورت‌گرفته در سیاست‌های جدید ارزی تغییر در سهمیه ارزی ۵۰۰۰ یورویی است.

اخبار واصله از بانک مرکزی گویای آن است که در بسته ارزی جدید، این سرفصل حذف شده است؛ بنابراین از این پس از سهمیه ۵۰۰۰ یورویی خبری نیست.

طبق تصمیم جدید بانک مرکزی برای مسافرت های زمینی 300 یورو و مسافرت‌های هوایی 500 یورو اختصاص داده شده است؛ ارز مسافرتیدر پشت گیت فرودگاه‌ها به مسافران تحویل داده خواهد شد.

نکته مهم در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی این است که از این پس دیگر این بانک، ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد؛ البته صرافی‌ها می توانند از منابع داخلی خودشان در همان سرفصل ارز از مردم بخرند و به مردم بفروشند.

روزنامه کیهان